حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
 

امکانات و توانمندی های سیستم نرم افزاری بانک اطلاعاتی اصناف

 • امکان ثبت، ویرایش و حذف مشخصات اتحادیه ها و رسته های آن ها شامل ‌کد، نام، سال ثبت، سال تاسیس،‌ سال انتخابات، دوره انتخاباتی، آدرس، تلفن، فکس و...

 •  امکان ثبت، ویرایش و حذف مشخصات واحدهای صنفی، متصدیان واحدهای صنفی و  مباشرین واحدها

 •  مشخصات واحدهای صنفی شامل کد،عنوان واحد صنفي، رهگيري آمار، شناسه صنفی، درجه واحد صنفی، شماره صنفی، نام متصدی ،آدرس، تلفن و ...

 • مشخصات متصدیان شامل نام، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، صادره از، کد ملی، آدرس، تلفن منزل، تلفن همراه و اطلاعات پروانه کسب(نوع پروانه کسب، شماره پروانه کسب، شماره مسلسل پروانه کسب، تاریخ ثبت، تاریخ انقضا، دائمی یا موقت بودن، مالكيت واحد صنفي)

 • مشخصات مباشرین نام، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، صادره از، کد ملی، آدرس، تلفن منزل، تلفن همراه و مشخصات کارت مباشرت(شماره کارت مباشرت، شماره مسلسل کارت مباشرت، تاریخ ثبت، تاریخ انقضا )...

 •  امکان بررسی نوع پروانه کسب از نظر دائمی و موقت بودن

 •  امکان مشاهده و جستجوی مشخصات اعضای هر اتحادیه

 •  امکان مشاهده و جستجوی مشخصات واحدهای صنفی هر اتحادیه

 •  امکان مشاهده و جستجوی متصدیان هر واحد صنفی

 •  امکان مشاهده و جستجوی مباشرین هر واحد صنفی

 •  امکان مشاهده و جستجوی مشخصات واحد صنفی هر متصدی

 • امکان مشاهده و جستجوی مشخصات رسته های هر اتحادیه

 • امکان مشاهده و جستجوی اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها

 • امکان جستجوی پیشرفته بر اساس هر کدام از خصوصیات اتحادیه ها ، واحدهای صنفی، متصدیان، مباشرین و ...

 •  انجام امور مالي شامل پرداخت فيش ، پرداخت حق عضويت و چك كه جهت حق عضويت – ورودي  - حق مجمع و .... و اسكن شدن فيش ها در نرم افزار

 •  ثبت اطلاعات مربوط به اوراق رسمي اعم از پيش نويس پرونه كسب – ملت كارت – كارت مباشرت – كه هر كدام از اتحاديه ها به صورت ورودي فيش و كسر از بانك هر اتحاديه و اخطار موجودي در 5 عدد پيش نويس هاي مربوطه

 • امکان ثبت و مشاهده و ویرایش پرداخت های متصدیان واحدهای صنفی، بدهکاری ها آن ها براساس آیین نامه های مصوب کمیسیون ها و اعلام سند بدهكاران در نرم افزار حسابداري به صورت اتوماتيك

 • امکان ثبت آیین نامه های اتحاديه ها بر اساس مصوب كميسيون نظارت به صورت جزء به جزء

 • امکان بررسی اعتبار پروانه کسب و هشدار تمدید مجدد آن اعلام اخطار قبل از يك ماه توسط نرم افزار ارسال پيامك