حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
 
سامانه دریافت و پرداخت سهند

امکانات و توانمندیهای سیستم دریافت و پرداخت (خزانه داری) و مدیریت وجوه نقد

 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات پایه مربوط به دریافت و پرداخت.

 • امکان جستجو، ویرایش و حذف اطلاعات بانک ها.

 • امکان ثبت و ویرایش مشخصات دفتر چک ها

 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات حسابهای جاری

 • امکان چاپ چک ها بر اساس مشخصات ثبت شده.

 • امکان ثبت و ویرایش قبضهای دریافت نقدی، چک دریافتی کوتاه مدت،چک دریافتی بلند مدت،دریافت طی حواله و دریافت طی فیش نقدی.

 • امکان ثبت و ویرایش قبض های پرداخت شامل پرداخت نقدی چک پرداختی مدت دار،چک پرداختی کوتاه مدت،پرداخت طی حواله و فیش پرداخت نقدی طی فیش.

 • امکان ثبت مشخصات چک ها و اسناد دریافت و پرداخت شامل نوع،شماره،تاریخ،مبلغ،بابت مشتری یا طرف حساب تجاری،پرداخت کننده بانک،شماره حساب،کد حسابگری،در وجه و غیره.

 • امکان ثبت و ویرایش اطلاعات بانک ها شامل نام بانک،نام شعبه،کد شعبه،تلفن،نمابر و تلفن بانک

 • امکان ثبت اتوماتیک اسناد مالی مرتبط با قبض های دریافت و پرداخت.

 • امکان جستجو و فیلترینگ اطلاعات قبض ها و اسناد دریافت و پرداخت.

 • امکان ثبت مشخصات صندوق ها و تنخواه گردان ها.

 • امکان ارتباط مستقیم با سیستم مالی و ثبت سرفصل های حسابداری مرتبط با دریافت و پرداخت.

 • امکان مشاهده مانده حسابها ووضعیت حسابهای مرتبط بادریافت و پرداخت درسیستم حسابداری مالی.

 • امکان تغییر وضعیت و انتقال چکهای دریافتنی و پرداختنی در وضعیتهای نزد صندوق ، نزد بانک تهران ، نزد

 • بانک شهرستان ، سررسید شده ، برگشت شده ، خرج شده به مشتری ، نزد فروشگاه و وصول شده و ثبت  

 • اتوماتیک و همزمان سند مالی

 • امکان تهیه گزارشات مختلف شامل:

 • گزارش از تمام چکها و واریزها.

 • گزارش خلاصه قبض ها و دیگر گزارشات مرتبط

 • گزارشات مختلف مرتبط با چکهای دریافتنی و پرداختنی بصورت زمانبندی شده

 • گزارش خلاصه قبض های دریافت و پرداخت